Allmänna villkor

Artikel 1 - Definitioner

I dessa villkor gäller följande definitioner:

Ångerfrist: Perioden under vilken konsumenten har rätt att ångra avtalet;

Konsument: En fysisk person som inte agerar i utövandet av en yrkesmässig eller kommersiell verksamhet och som ingår ett distansavtal med näringsidkaren;

Dag: Kalenderdag;

Avtal med obestämd varaktighet: Ett distansavtal avseende en serie produkter och/eller tjänster vars leverans- och/eller köpförpliktelse är fördelad över tiden;

Hållbart datamedium: Ett medium som möjliggör för konsumenten eller näringsidkaren att lagra information som är personligen riktad till dem på ett sätt som möjliggör senare konsultation och exakt reproduktion av den lagrade informationen.

Ångerrätt: Möjligheten för konsumenten att ångra ett distansavtal under ångerfristen;

Näringsidkare: En fysisk eller juridisk person som på distans erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter;

Distansavtal: Ett avtal inom ramen för vilket, inom en ordnad system för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster som erbjuds av näringsidkaren, används en eller flera tekniker för distanskommunikation fram till och med avtalsslutningen;

Teknik för distanskommunikation: Ett medium som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och näringsidkaren är närvarande samtidigt på samma plats.

Allmänna villkor: Näringsidkarens nuvarande allmänna försäljningsvillkor.

Artikel 2 - Näringsidkarens identitet

Living Nine B.V.

Fornheselaan 202 074 3734GE Den Dolder Nederländerna

Organisationsnummer: 81192363

E-postadress: info@stilistockholm.com

Artikel 3 - Tillämplighet

Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från näringsidkaren och för varje distansavtal och beställningar mellan näringsidkaren och konsumenten.

Innan ett distansavtal ingås, görs texten i dessa allmänna villkor tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt, kommer det att anges innan distansavtalet ingås att de allmänna villkoren är tillgängliga för konsultation hos näringsidkaren och kommer att skickas kostnadsfritt till konsumenten så snart som möjligt på begäran.

Om distansavtalet ingås elektroniskt, i strid med föregående stycke, kommer texten i dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att den lätt kan lagras på ett hållbart datamedium. Om detta inte är rimligt möjligt, kommer det att anges innan distansavtalet ingås var de allmänna villkoren kan konsulteras elektroniskt och att de kommer att skickas kostnadsfritt till konsumenten på begäran, antingen elektroniskt eller på annat sätt.

I de fall där särskilda produkt- eller tjänstespecifika villkor gäller, gäller styckena 2 och 3 analogt, och i händelse av motstridiga allmänna villkor kan konsumenten alltid åberopa den mest fördelaktiga bestämmelsen för dem.

Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor skulle vara ogiltiga eller upphävda, helt eller delvis, förblir avtalet och dessa villkor i kraft, och den ifrågavarande bestämmelsen kommer omedelbart att ersättas gemensamt av en bestämmelse som så nära som möjligt närmar sig omfattningen av den ursprungliga bestämmelsen.

Situationer som inte omfattas av dessa allmänna villkor ska bedömas "i andan" av dessa allmänna villkor.

All osäkerhet angående tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra villkor ska tolkas "i andan" av dessa allmänna villkor.

Artikel 4 - Erbjudandet

Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är föremål för villkor kommer detta att tydligt anges i erbjudandet.

Erbjudandet är icke-bindande. Näringsidkaren har rätt att ändra och anpassa erbjudandet.

Erbjudandet innehåller en fullständig och precisa beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna bedöma erbjudandet korrekt. Om näringsidkaren använder bilder är dessa en korrekt representation av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Tydliga fel eller uppenbara misstag i erbjudandet är inte bindande för näringsidkaren.

Alla bilder, specifikationer och uppgifter i erbjudandet är vägledande och kan inte ge upphov till ersättning eller uppsägning av avtalet.

Produktbilderna är en korrekt representation av de erbjudna produkterna. Företaget kan inte garantera att färgerna som visas exakt motsvarar produkternas verkliga färger.

Varje erbjudande innehåller information så att konsumenten tydligt vet vilka rättigheter och skyldigheter som är kopplade till acceptans av erbjudandet. Detta inkluderar särskilt:

 • priset exklusive skatter;
 • eventuella leveranskostnader;
 • hur avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som krävs för detta;
 • om ångerrätt gäller eller inte;
 • betalnings-, leverans- och utförandesätt för avtalet;
 • acceptperioden eller den period under vilken näringsidkaren garanterar priset;
 • kommunikationskostnaden vid distanskommunikation om kostnaderna för användning av distanskommunikationstekniken beräknas på en annan grund än den ordinarie grundavgiften för det använda kommunikationsmediet;
 • om avtalet arkiveras efter att det har ingåtts och, i så fall, hur det kan ses av konsumenten;
 • hur konsumenten kan kontrollera och vid behov korrigera de uppgifter som har lämnats i samband med avtalet innan avtalet ingås;
 • alla andra språk utöver nederländska, på vilka avtalet kan ingås;
 • de uppförandekoder som näringsidkaren är bunden av och hur konsumenten kan konsultera dessa uppförandekoder elektroniskt, samt
 • den minsta varaktigheten av distansavtalet i händelse av en förlängd transaktion.

Valfritt: tillgängliga storlekar, färger, materialtyp.

Artikel 5 - Avtalet

Avtalet ingås, med undantag för bestämmelserna i stycke 4, när konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller de specificerade villkoren.

Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt kommer näringsidkaren omedelbart att bekräfta mottagandet av accepten elektroniskt. Så länge mottagandet av denna accept inte har bekräftats av näringsidkaren kan konsumenten avbryta avtalet.

Om avtalet ingås elektroniskt kommer näringsidkaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda elektronisk överföring av data och se till att det finns en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer näringsidkaren att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

Näringsidkaren kan - inom ramen för lagstiftningen - ta reda på konsumentens betalningsförmåga samt alla viktiga fakta och faktorer som är väsentliga för ett ansvarsfullt ingående av ett distansavtal. Om näringsidkaren har goda skäl att inte ingå avtalet som ett resultat av denna utredning, har den rätt att antingen vägra en beställning eller begära särskilda villkor.

Näringsidkaren kommer att tillhandahålla följande information till konsumenten tillsammans med produkten eller tjänsten, skriftligt eller på ett sätt som konsumenten kan lagra på ett hållbart datamedium på ett tillgängligt sätt:

Adressen till näringsidkarens besöksadress där konsumenten kan lämna klagomål; Villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan utöva sin ångerrätt, eller en tydlig förklaring om uteslutningen av ångerrätten; Information om befintliga garantier och efterförsäljningsservice; Uppgifterna som anges i artikel 4, stycke 3 i dessa villkor, om näringsidkaren inte redan har tillhandahållit dem till konsumenten före avtalets ingående; Villkoren för uppsägning av avtalet om det har en varaktighet på mer än ett år eller är obestämt. I fall av ett avtal med bestämd varaktighet gäller bestämmelsen i föregående stycke endast för den första leveransen. Varje avtal ingås under förutsättning av tillräcklig tillgänglighet av de berörda produkterna.

Artikel 6 - Ångerrätt

Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att avsluta avtalet utan att ange någon anledning inom en period av 14 dagar. Denna ångerfrist börjar dagen efter att konsumenten eller en av konsumenten tidigare utsedd representant mottagit produkten från näringsidkaren.

Under ångerfristen ska konsumenten hantera produkten och dess förpackning med omsorg. Den ska inte öppna eller använda produkten mer än vad som är nödvändigt för att avgöra om den vill behålla produkten. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska den returnera produkten med alla medföljande tillbehör och, om det är rimligt möjligt, i sitt ursprungliga skick och förpackning till näringsidkaren, enligt tydliga och lämpliga anvisningar som tillhandahålls av näringsidkaren.

Om konsumenten vill utöva sin ångerrätt måste denne meddela näringsidkaren inom 14 dagar efter mottagandet av produkten. Konsumenten måste göra detta genom skriftligt meddelande/e-post. Efter att ha informerat näringsidkaren om sitt önskemål att utöva sin ångerrätt måste konsumenten returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att varorna har returnerats i tid, till exempel genom att tillhandahålla ett bevis på försändelse.

Om konsumenten, efter de tidsfrister som anges i stycke 2 och 3, inte har meddelat att de önskar utöva sin ångerrätt eller inte har returnerat produkten till näringsidkaren, är köpet bindande.

Observera att inte alla produkter kan returneras. Vi tar hygien mycket på allvar. Produkter där hygien är av yttersta vikt kan inte accepteras i retur.

Artikel 7 - Kostnader vid ångerrätt

Om konsumenten utövar sin ångerrätt är kostnaderna för att returnera produkterna på hans eller hennes bekostnad.

Om konsumenten har betalat en summa kommer näringsidkaren att återbetala denna summa så snart som möjligt, senast inom 14 dagar efter återkallelsen, förutsatt att produkten redan har mottagits av näringsidkaren eller att en tydlig bevisning om fullständig återgång har tillhandahållits.

Om kunden vägrar beställningen vid dörren och returnerar paketet till avsändaren, är alla kostnader förknippade med detta på kundens bekostnad. Dessutom har kunden endast rätt till återbetalning av det ursprungliga köpeskillingen om avsändaren har mottagit varan i sitt ursprungliga skick. Dessutom är kunden ansvarig för returen och måste tillhandahålla en giltig Track & Trace-kod. Om beställningen inte når avsändaren av någon anledning, kan ingen återbetalning göras.

Artikel 8 - Undantag från ångerrätt

Näringsidkaren kan utesluta konsumenten från ångerrätten för produkter som beskrivs i avsnitt 2 och 3. Undantaget från ångerrätten är giltigt endast om näringsidkaren tydligt har angivit detta undantag vid presentationen av erbjudandet eller åtminstone i god tid före avtalets ingående.

Undantag från ångerrätten är möjliga endast för produkter:

 • som har skapats av näringsidkaren enligt konsumentens specifikationer;
 • som tydligt är av personlig karaktär;
 • som på grund av sin natur inte kan returneras;
 • som försämras eller åldras snabbt;
 • vars priser är föremål för marknadsfluktuationer som är oberoende av näringsidkarens vilja;
 • för individuella tidningar och tidskrifter;
 • för ljud- och videoupptagningar och datorprogram där konsumenten har brutit siglen.
 • för hygienprodukter där konsumenten har brutit siglen.

Undantag från ångerrätten är möjliga endast för tjänster:

 • som gäller boende, transport, restaurang eller fritidsaktiviteter som ska utföras vid en given tidpunkt eller under en given period;
 • vars tillhandahållande har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke innan ångerfristen har löpt ut;
 • som gäller vadslagning och lotterier.

Artikel 9 - Priset

Under den giltighetsperiod som anges i erbjudandet kommer priserna för de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, utom vid ändringar av momsatsen.

I motsats till föregående stycke kan näringsidkaren erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som är utanför näringsidkarens kontroll till variabla priser. Denna beroende av fluktuationer och att de angivna priserna är riktpriser kommer att anges i erbjudandet.

Prishöjningar inom 3 månader efter avtalsslutet är endast tillåtna om de följer av lagar eller förordningar.

Prishöjningar från och med 3 månader efter avtalsslutet är endast tillåtna om näringsidkaren har angivit det och:

 • de följer av lagar eller förordningar;
 • eller konsumenten har rätt att säga upp avtalet vid den tidpunkt då prisökningen träder i kraft. Priserna som anges i erbjudandet för produkter eller tjänster inkluderar inte moms.

Alla priser är föremål för tryckfel och typografiska fel. Inget ansvar accepteras för konsekvenserna av tryckfel och typografiska fel. Vid tryckfel är näringsidkaren inte skyldig att leverera produkten till det felaktiga priset.

Artikel 10 - Överensstämmelse och Garanti

Näringsidkaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, rimliga krav på pålitlighet och/eller användbarhet, samt gällande lagar och/eller regleringar från staten vid tidpunkten för avtalsslutet. Om så överenskommits garanterar näringsidkaren även att produkten är lämplig för användning annat än normal användning.

En garanti som erbjuds av näringsidkaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de lagliga rättigheter och anspråk som konsumenten kan göra gällande gentemot näringsidkaren enligt avtalet.

Eventuella brister eller felaktig leverans måste rapporteras skriftligen till näringsidkaren inom 14 dagar efter leverans. Produkterna måste returneras i sitt ursprungliga skick och förpackning.

Garantiperioden som erbjuds av näringsidkaren motsvarar tillverkarens garantiperiod. Dock är näringsidkaren aldrig ansvarig för produkternas slutgiltiga lämplighet för varje individuell användning av konsumenten, eller för några råd om användning eller tillämpning av produkterna.

Garantin gäller inte om:

 • Konsumenten har reparerat och/eller ändrat produkterna själv eller låtit dem repareras och/eller ändras av tredje part;
 • De levererade produkterna har utsatts för ovanliga förhållanden eller har hanterats på ett vårdslöst sätt eller i strid med näringsidkarens anvisningar och/eller förpackningen;
 • Bristen är helt eller delvis ett resultat av regler som staten har eller kommer att fastställa om karaktären eller kvaliteten på de använda materialen.

Artikel 11 - Leverans och Utförande

Näringsidkaren kommer att ta största möjliga omsorg vid mottagande och utförande av produktbeställningar.

Leveransplatsen är den adress som konsumenten har meddelat företaget.

Med förbehåll för vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer företaget att utföra accepterade beställningar snabbt, men senast inom 30 dagar, om inte konsumenten har godkänt en längre leveranstid. Om leveransen försenas eller om en beställning inte kan utföras eller bara delvis kan utföras, kommer konsumenten att informeras inom 30 dagar efter beställningen. I så fall har konsumenten rätt att säga upp avtalet utan kostnad och eventuellt begära skadestånd.

Vid uppsägning enligt föregående stycke kommer näringsidkaren att återbetala det belopp som konsumenten har betalat så snart som möjligt, men senast inom 14 dagar efter uppsägningen.

Om leveransen av en beställd produkt visar sig vara omöjlig kommer näringsidkaren att försöka tillhandahålla en ersättningsartikel. Att en ersättningsartikel levereras kommer att kommuniceras tydligt och begripligt till konsumenten senast vid leveransen. Ångerrätten kan inte uteslutas för ersättningsartiklar. Eventuella kostnader för en eventuell retur är på näringsidkarens bekostnad.

Riskerna för skada och/eller förlust av produkter ligger på näringsidkaren fram till leverans till konsumenten eller en förut utsedd och meddelad representant för näringsidkaren, om inte något annat uttryckligen har avtalats.

"Specifika tullavgifter och/eller importavgifter ingår inte i priset och är kundens ansvar."

Article 12 - Ongoing Transactions: Duration, Termination, and Extension

Avslut

Konsumenten kan när som helst avsluta ett obegränsat tidsbestämt avtal som avser regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, följa de överenskomna avtalsvillkoren och en uppsägningstid som inte överstiger en månad.

Konsumenten kan avsluta ett tidsbestämt avtal som avser regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster när som helst vid avtalstidens slut, följa de överenskomna avtalsvillkoren och en uppsägningstid som inte överstiger en månad.

Konsumenten kan avsluta de avtal som nämns i de tidigare styckena:

 • när som helst och är inte begränsad till uppsägning på en specifik datum eller period;
 • åtminstone på samma sätt som de ingicks av dem;
 • alltid med samma uppsägningstid som näringsidkaren har fastställt för sig själva.

Förlängning

Ett avtal som ingås för en bestämd tidsperiod och avser regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster kan inte automatiskt förlängas eller förnyas för en bestämd tidsperiod.

Till skillnad från det föregående stycket kan ett tidsbestämt avtal för regelbunden leverans av dagliga eller veckovisa tidningar eller tidskrifter automatiskt förlängas för en bestämd tidsperiod på upp till tre månader om konsumenten kan säga upp detta förlängda avtal vid slutet av förlängningsperioden, med en uppsägningstid på upp till en månad.

Ett tidsbestämt avtal för regelbunden leverans av produkter eller tjänster kan bara automatiskt förlängas på obestämd tid om konsumenten kan säga upp det när som helst med en uppsägningstid på upp till en månad, och en uppsägningstid på upp till tre månader om avtalet avser regelbunden leverans av dagliga eller veckovisa tidningar eller tidskrifter men mindre än en gång i månaden.

Ett tidsbestämt avtal för regelbunden leverans av dagliga eller veckovisa tidningar eller tidskrifter som en del av en introduktionssubscription (prov- eller introduktionsabonnemang) kommer inte att förlängas automatiskt och kommer automatiskt att avslutas i slutet av prov- eller introduktionsperioden.

Varaktighet

Om ett avtal har en varaktighet på mer än ett år kan konsumenten säga upp avtalet när som helst efter ett år med en uppsägningstid på högst en månad, om inte skäligheten och rättvisan motverkar uppsägningen före den överenskomna periodens slut.

Artikel 13 - Betalning

Om inget annat avtal har ingåtts, måste de belopp som ska betalas av konsumenten betalas inom 7 arbetsdagar från början av ångerfristen enligt artikel 6, punkt 1. I fallet med en tjänsteavtal börjar denna tidsfrist efter att konsumenten har fått bekräftelse av avtalet.

Konsumenten är skyldig att omedelbart meddela företaget om någon felaktighet i de uppgifter som har lämnats eller angetts för betalning.

Om konsumenten inte betalar, och med hänsyn till de lagliga begränsningarna, har företaget rätt att debitera konsumenten alla rimliga förskottskostnader.

Article 14 - Reklamationsförfarande

Klagomål avseende utförandet av avtalet måste lämnas in till företaget på ett fullständigt och tydligt sätt inom 7 dagar efter det att konsumenten upptäckt bristerna.

Klagomål som lämnas till företaget kommer att behandlas inom 14 dagar från mottagningsdatumet. Om ett klagomål kräver längre tid för behandling kommer företaget att svara inom 14 dagar med en bekräftelse och ange när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidigt samförstånd uppstår en tvist som ska underkastas tvistlösningsförfarandet.

Ett klagomål påverkar inte företagets skyldigheter, såvida inte företaget skriftligen anger något annat.

Om ett klagomål anses vara befogat av företaget kommer företaget att kostnadsfritt ersätta eller reparera de levererade produkterna enligt sitt eget val.

Artikel 15 - Tvister

Avtal mellan företaget och konsumenten som omfattas av dessa allmänna villkor ska uteslutande regleras av nederländsk lag, även om konsumenten bor utomlands.